Friday, December 31, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 138

Fen: 3akab2/1C6c/N3b4/9/1N7/9/9/C8/n4p3/rc2K1p2

Wednesday, December 29, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 137

Fen: 6b2/4ak1C1/2N2aR2/4P4/2b6/9/6p1P/4B1p1r/r3Ap3/3AK3c

Tuesday, December 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 136

Fen: 3k5/4c4/9/9/RR1N5/9/2n6/3p5/4p2r1/3K5

Wednesday, December 01, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 135

Fen: 5a3/3kc4/5a1C1/9/4N1b2/9/7n1/3pB4/2p1c1p1C/2p1K4

Sunday, November 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 134

Fen: 2bak1b1N/9/2n1ca3/3R1C3/9/9/9/C3B4/c3p2p1/1rB2K3

Thursday, November 25, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 133

Fen: 2ba1kb2/2P6/5a3/2p3N2/9/9/9/9/9/2B1K4

Saturday, November 20, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #Quiz 132

Fen: 3aka3/3P5/7R1/4r2C1/6C2/6R2/9/3p1n3/4p4/3K5

Saturday, November 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 131

Fen: 4ck3/4a4/9/4p4/9/9/9/4K4/Cn1rA4/3N1C3

Friday, November 12, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 130

Fen: 2ba1abR1/9/4k4/7N1/4r4/9/9/1p3p3/6p2/3K5

Sunday, November 07, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #Quiz 129

Fen: 1PP1kab2/1R2a4/4b3R/4C4/1C7/r8/9/2n6/3p1r3/4K4

Saturday, November 06, 2010

(0) Comments

Cuộc 2 - Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

タオ チューン

, ,

Fen: 1Crhkae2/4a1R2/r8/4p3p/1RP6/9/8P/2cK2p2/9/2EA1A3

Source: Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

Friday, November 05, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #Quiz 128

Fen: 2b2a2c/4a1P2/3kb4/2PN5/2nR5/9/4n4/9/4p4/5K1p1

Friday, October 29, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 127

Fen: 2bak1P2/4a4/9/6N2/9/9/9/C1nC5/1c1pRp2r/3cK4

Thursday, October 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 126

Fen: 4kab2/1N1Pa4/4b4/3N2p2/6Pn1/9/2P6/2n6/2p1Ap3/3AK2p1

Wednesday, October 20, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 125

Fen: 2ba5/4ak3/bc4PN1/2p6/8p/p8/9/9/3p5/4K4

Tuesday, October 19, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 124

Fen: 9/1P2k4/3a1a3/4P4/8r/9/2R6/3n5/4p4/5K3

Friday, October 15, 2010

(0) Comments

Yang Guanlin vs. Hu Ronghua

タオ チューン

, ,

Yang Guanlin-Lose-Hu Ronghua
Event: Chinese National Championships 1979
Play date: 13-09-1979

Monday, October 11, 2010

(0) Comments

Cuộc 15 - Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

タオ チューン

, ,

Fen: 2e1ka3/4a4/h3e1h2/pH3RC2/8r/2Pp2P2/P8/4E4/4A4/3AK1E2

Source: Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

Friday, October 08, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 123

Fen: 3ak1b2/4aPP2/8b/9/9/9/9/2p5r/1n1cA2CC/4K1cn1

Thursday, September 30, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 122

Fen: 1c3a3/4a4/3k1N3/9/4R4/C8/9/6n2/3r1r3/2p1K4

Wednesday, September 29, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 121

Fen: 9/3R5/2C1k4/9/1N2P4/9/9/5n3/1r2p4/3K5

Tuesday, September 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 120

Fen: 5k3/4P4/5P3/2p1h1p2/9/2P3P1p/9/4E4/3pA1p2/3AK1E2

Source: Cuộc 108 - Mộng nhập thần cơ

Sunday, September 26, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 119

Fen: 3ak4/4a4/9/9/4R4/9/9/3AKA3/4C4/4r4

Sunday, September 26, 2010

(0) Comments

Cuộc 37 - Tượng kỳ tam thập lục kế

タオ チューン

, ,

Fen: 2eaka1r1/4h4/4e1h2/pR1cp1R1p/6p2/PH7/2P1P1P1P/2C3H2/3rA4/2E1KAE2

Source: Tượng kỳ tam thập lục kế

Saturday, September 25, 2010

(0) Comments

Cuộc 38 - Tượng kỳ tam thập lục kế

タオ チューン

, ,

Fen: 2eakr3/4a4/4e2c1/p1CHh1p2/3C4p/9/P1P2rc2/6R1E/3RA4/2E1KA3

Source: Tượng kỳ tam thập lục kế

Thursday, September 23, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 118

Fen: 3ar1b2/4n4/3akN3/9/5P3/9/9/1p2p3R/5p3/4K4

Thursday, September 23, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 117

Fen: 5k3/3Pa4/5a3/8N/9/9/7p1/9/4K4/9

Wednesday, September 22, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 116

Fen: 2ba2n2/4ak3/4b4/4R4/4N4/9/9/5C3/3rAp3/c1rAK4

Tuesday, September 21, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 115

タオ チューン

, ,

Fen: 4k1P2/4a1P2/3Rb4/6R2/9/N8/9/4p4/2p1pp3/3K2p2

Tuesday, September 14, 2010

(0) Comments

Cuộc 19 - Tượng kỳ tam thập lục kế

タオ チューン

, ,

Fen: 2eak2r1/4a4/4c1h1e/p5pCp/4p4/5CPR1/P3P3P/2cAE1H2/5Kh2/2EA2H2

Source: Tượng kỳ tam thập lục kế

Friday, September 10, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 114

Fen: 4kc3/4aRN2/9/9/9/9/9/C8/2pr2pr1/4K4

Wednesday, September 08, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 113

Fen: r2aka3/7rC/1R2b4/3N5/9/9/9/6p1B/p4p3/4K4

Tuesday, September 07, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 112

Red moves to win. Do you want to try?
Fen: 3ak1bR1/9/4ba3/5N3/C7p/2B5r/8c/3p5/5p3/3AK4 w - - 0 1

Monday, September 06, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 111

Red moves first. Do you think Red can win? Let's try.
Fen: 3k5/2P6/4b4/9/9/9/9/4BK3/9/7C1

Monday, September 06, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 110

Red moves to win. Can you try?
Fen: 2b2a2c/4a1P2/3kb4/2PN5/2nR5/9/4n4/9/4p4/5K1p1

Sunday, September 05, 2010

(0) Comments

Test from API

タオ チューン

, ,

Test from API ChessBank Application

Saturday, September 04, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 109

Red moves to win. Can you try?
Fen: 3aka3/3P2c2/9/9/9/9/4C4/9/9/3K5 w - - 0 1

Saturday, August 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 108

Quiz fen: 2bakcb2/1n1C1R3/9/4C4/2p1p1p2/9/2N6/6n2/3pAp1r1/4K3c w - - 0 1
Red is in danger but Red moves first. Can he can win the game?

Tuesday, August 24, 2010

(0) Comments

Chess Quote Of The Day

タオ チューン

When the chess game is over, the pawn and the king go back to the same box ~Irish proverb

Saturday, August 21, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 107

#Quiz fen: 3a1k3/1C7/3a1P3/4N4/9/3n2C2/9/9/1rp1p4/3K5 w - - 0 1
Red moves first and wins in 6 moves.

Friday, August 20, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 106

This is a Cannon and Pawn end-game. Blue moves first. Let's try. ^_^
Quiz fen: 3c5/4k4/9/2p6/9/2P6/9/B4A3/5K1p1/2BA5 b - - 0 1

Friday, August 20, 2010

(0) Comments

Chess Quotes by Emanuel Lasker

タオ チューン

The greatest of the champions was, of course, Emanuel Lasker. At the chess board he accomplished the impossible! ~ Mikhail Tal

Thursday, August 19, 2010

(0) Comments

Chess Quote

タオ チューン

Your only task in the opening is to reach a playable middlegame.- Lajos Portisch, in How to Open a Chess Game.

Thursday, August 19, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 105

Quiz fen: 5k3/3Cc1P1r/2c2N3/9/9/9/9/9/3p2r2/3CKR3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try.

Wednesday, August 18, 2010

(0) Comments

Chess quote

タオ チューン

Chess is as elaborate a waste of human intelligence as you can find outside an advertising agency. ~Raymond Chandler

Wednesday, August 18, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Chess is a sport. The main object in the game of chess remains the achievement of victory. ~Max Euwe

Tuesday, August 17, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Play the opening like a book, the middle game like a magician, and the endgame like a machine. ~Spielmann

Tuesday, August 17, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Chess, like love, like music, has the power to make men happy. - Tarrasch

Tuesday, August 17, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 104

This is a cannon and pawn end-game and need high skill to solve. ^_^
#Quiz fen: 4ka3/3Pa4/7Cb/8p/9/9/9/9/1p5p1/4K4 w - - 0 1

Monday, August 16, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 103

#Quiz Fen: 3k2r2/2P1a4/9/9/4N4/7r1/9/4B3C/9/4RK3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try! ^_^

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 102

Quiz fen: 2P2R3/4r4/3k5/9/9/9/9/9/5K3/9 w - - 0 1
Red moves first. Can Red win or not? Let's try.

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

I am the best player in the world and I am here to prove it. ~Bobby Fischer

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 101

Quiz fen: 3a1k3/4a4/9/2R3H1p/2p6/4C1P2/1r2P4/9/9/c1EAKAE1c w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try. ^_^

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Without error there can be no brilliancy ~Emanuel Lasker

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

A computer once beat me at chess, but it was no match for me at kick boxing. ~Emo Philips

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 100

Quiz fen: 1nb1ka3/4a4/4c4/2p1C4/9/3Rcr3/P8/n3C4/4Apr2/4KA3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try?

Thursday, August 12, 2010

(0) Comments

Mid-game 5

タオ チューン

, ,

Đây là ván cờ giữa Thái Vĩ Lâm và Lưu Căn Bảo tại Hội thể thao công nhân viên chức lần 5 ở Thượng Hải. Song Phương thi đấu đến nước thứ 10, do thế trận "Trung Pháo quá hà Xa đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xa" diễn biến mà thành. Đến đây, song phương quân cờ vẫn còn đủ như ban đầu, bên Xanh Mã nhảy cửa hà, nước cờ sau có Chốt 7 tấn 1 qua sông, Mã bắt Xa, nước đi thường thấy của bên Đỏ là Xa 4 thối 2 hoặc Xa 4 thối 3, trước hết tránh mũi nhọn, sau đó ung dung tiến thủ. Nhưng Đỏ lại chọn dùng kế "Đả thảo kinh xà", giành lấy thắng lợi nhanh chóng.
Mid-game fen: 1re1kaer1/4a1c2/1ch6/p1p1pR2p/6ph1/2P6/P3P1P1P/H1C1C1H2/9/1REAKAE2 w - - 0 1

Source: Tượng kỳ tam thập lục kế

Thursday, August 12, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 99

Quiz Fen: 2ek1a3/2Pra4/er1PP4/h8/9/9/3C5/3hK4/9/9 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try. ^_^

Tuesday, August 10, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

It is no time to be playing Chess when the house is on fire ~Italian Proverb

Tuesday, August 10, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Chess is war over the board. The object is to crush the opponents mind ~Bobby Fischer

Monday, August 09, 2010

(0) Comments

Mid-game 4

タオ チューン

, ,

Đây là ván đấu giữa Vương Bình Quốc và Quách Phúc Nhân tại giải toàn Trung Quốc lần thứ 6 năm 1987. Song phương kịch chiến đến nước thứ 13 thì hình thành thế trung cuộc. Trên bàn cờ, bên Tiên song Xa, song Mã, Pháo, 5 Chốt, Sĩ Tượng toàn, đối lại bên Hậu song Xa, song Pháo, 4 Chốt, Sĩ Tượng toàn.
Bên Tiên đã chiếm nhiều hơn một quân, 1 Chốt, thêm vào đó Pháo trấn giữ trung lộ, Xa sườn kỵ hà, Xa trái xuất hùng hổ, nhưng song Mã nằm ở vị trí thiếu may mắn, bên Hậu song Pháo giữ trung lộ, phong bế trung lộ bên Tiên, Chốt 7 và Chốt 3 bên Tiên đụng đầu nhau, song hoành Xa trấn giữ tuyến áp đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn xa uy hiếp Mã. Hiện tại đến lượt bên Hậu đi.
Fen 2eakae2/r3c2r1/4c4/p1p5p/4CR3/6p2/P1P1P1P1P/2H3H2/9/1REAKAE2 b - - 0 1

Source: Nước đi lợi hại của Chốt và Tượng, người dịch Công Sĩ

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Could we look into the head of a Chess player, we should see there a whole world of feelings, images, ideas, emotion and passion ~Alfred Binet

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Life is like a game of Chess, changing with each move ~Chinese proverb

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Strategy requires thought, tactics require observation ~Max Euwe

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 98

Quiz fen: 3ak1e2/3Ra3C/9/1Hp6/6p2/R2C5/Pc2P2r1/4E1h2/3r2p2/1cEA1K3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try? ^_^