Wednesday, June 16, 2010

(0) Comments

Xiangqi Quiz

This is a very famous #Xiangqi quiz. Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try without looking at the answer?

Vietnamese: Thế cờ này có tên gọi "Tam Anh chiến Lữ Bố". "Tam Anh" ở đây ý nói là Lưu Bị, Quan Vũ, và Trương Phi trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa".^^
0 Responses to "Xiangqi Quiz"

Post a Comment