Saturday, July 31, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 95

タオ チューン

,

Quiz fen: 2e6/3k5/9/4P4/9/7C1/9/9/9/5K3 w - - 0 1

Saturday, July 31, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #Quiz 94

タオ チューン

,

Quiz fen: 5k3/4P4/4e4/9/9/9/9/9/4K4/7C1 w - - 0 1
Red moves first. Do you think if Red can win?

Saturday, July 31, 2010

(0) Comments

Xiangqi Quiz 92

タオ チューン

,

Quiz Fen: 7C1/4k4/4e4/9/9/9/4p4/5A3/4A4/3K5 w - - 0 1
Red moves first and wins.

Friday, July 30, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz 91

#Quiz Fen: 3k5/9/e4a3/9/9/9/9/3AEA3/4K4/6C2 w - - 0 1
Red moves first and wins.
[flash][/flash]

Friday, July 30, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 90

Quiz fen: 5k3/4a4/3a5/9/9/9/9/3A5/5C3/4K4 w - - 0 1
Red moves first and wins. Let's try.

Friday, July 30, 2010

(0) Comments

Mid-game 2

タオ チューン

, ,

Ván cờ sau là giữa Vương Hữu Thịnh và Hồ Vinh Hoa diễn ra tại giải toàn Trung Quốc vào năm 1964.
Song phương giao đấu đến nước thứ 11, do thế trận 'Trung Pháo đối bình phong Mã tả Pháo phong Xa' diễn biến mà thành. Song phương các quân cờ đều còn nguyên vẹn. Bên Đỏ dựng Pháo giữa, tấn Chốt giữa, song hoành Xa, nằm ở thế tích cực chủ động tấn công. Còn bên Xanh thì nằm ở thế phòng thủ. Hiện tại đến Xanh đi.
Fen: 3rkaer1/4a4/1ch1e1h2/p3p1p1p/2p6/4P1P2/P1P4cP/1CH1C1H2/3R3R1/2EAKAE2 w - - 0 1
Nguồn: "Tượng kỳ tam thập lục kế", người dịch Công Sĩ

Friday, July 30, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 89

Quiz fen: 2r1kae2/4a4/4e3h/p5p1C/h8/3rH1P2/4Pc1RP/1cp1E4/R3A4/2ECKA3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try?

Friday, July 30, 2010

(0) Comments

Friday, July 30, 2010

(0) Comments

Thursday, July 29, 2010

(0) Comments

Mid-game 1

タオ チューン

, ,

Fen: 2r1kae2/4a4/4ec2h/6p2/8p/1R3H3/4P1c1P/4C4/4H4/2EAKAE2 w - - 0 1
Nguồn: "Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng" theo lời dịch và bình chú của Công Sĩ
Đây là ván đấu giữa Từ Thiên Hồng và Phùng Minh Quang tại giải toàn Trung Quốc năm 1989. Song phương giao đấu đến nước thứ 21 hình thành thế trung cuộc sau, do thế trận "Trung Pháo tấn thất Chốt đối đơn đề Mã" diễn biến mà thành. Trên mặt bàn cờ, thực lực song phương cơ bản ngang nhau.
Bên Tiên Pháo trấn giữ lộ giữa, Xa Mã trấn thủ cửa hà, công thủ lưỡng lợi nhưng có chỗ yếu là Mã nhập cung, bên Hậu Pháo lộ 7 quá hà tiến nhập tuyến Chốt, các quân cờ đều rất thông suốt.

Thursday, July 29, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 88

Quiz fen: 2e1ka2r/3Ra4/1r2e1h2/p1p1cR2p/4C4/6p2/P1P1P3P/2c1C4/4A4/2E1KAE2
Red moves first and wins. Do you want to try?

Wednesday, July 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 87

Quiz fen: 4ka3/3Pa4/4e4/3H5/2H6/6P2/5p3/5Ah2/3p5/4K1c2 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try?

Tuesday, July 27, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 86

Quiz fen: 2eak1e2/4a4/c6RH/9/2P1pR2C/2H6/1C7/4p4/2rp1p3/4K4 w - - 0 1
Red moves first. Win, Draw, or Lose? Do you want to try?

Monday, July 26, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

The Pawns are the soul of the game ~Francois Andre Danican Philidor

Monday, July 26, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 85

Quiz fen: 2ea1keh1/2P6/5a3/2p3p1H/9/9/9/9/4K4/2E3E2 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try?

Monday, July 26, 2010

(0) Comments

Deceptive play

タオ チューン

Sunday, July 25, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 84

Quiz fen: 9/R2Pak3/3a1r3/C3p2hH/9/5pEH1/9/3pC4/3rp1c2/5K2c
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try?

Sunday, July 25, 2010

(0) Comments

A full match

タオ チューン

, ,

Hu Ronghua 1- 0 Zhuoguang (10/11/2000)

Sunday, July 25, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 83

Quiz fen: 3kcab2/1Pc1aP3/2R6/4p2r1/n1b2R2C/3N1p3/9/3A2p2/5K2p/1N1rn1p1C w - - 0 1
Red moves first, checkmates in 20 moves.

Source: cotuongq3.blogspot.com
This quiz is designed by grand master Tran Chanh Tam who is living in Ho Chi Minh city.

Saturday, July 24, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 82

Cannon and Pawn end-game. Red moves first, checkmate in 5 moves.
Quiz fen: 2e2k3/4Ph3/e8/7C1/9/9/9/9/5K3/9 w - - 0 1

Friday, July 23, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 81

Quiz fen: 4k4/4a4/4P4/9/9/9/9/4E4/9/4K4 w - - 0 1
Red moves first. Checkmate in 9 moves.

Friday, July 23, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 80

Quiz fen: 2ra1a2r/4k3C/4e3H/5R2p/2p3e2/9/9/9/4p4/5K3 w - - 0 1
Checkmate in 6 moves.

Thursday, July 22, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 79

Quiz fen: 3k5/9/3aea3/C6R1/p1e6/1H7/1ph1cp3/4EA3/3rA4/4K1E2 w - - 0 1
Checkmate in 10 moves.

Wednesday, July 21, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 78

#Quiz fen: C1ea1k3/9/1R1ae4/p8/7H1/9/2r1p1p2/4E1h2/2p1A4/4KAE1c
Checkmate in 8 moves.

Saturday, July 17, 2010

(0) Comments

Central Cannon vs Screen Horses Opening (continue)

In previous opening at the ply 10r, Red moves R3.8; in this scenario, Red moves R3+1. Blue still gets lots of initiatives.

Saturday, July 17, 2010

(0) Comments

Central Cannon vs Screen Horses Opening (continue)

This is a Central Cannon vs Screen Horses opening game. Blue gets lots of initiative in this opening if Red plays like that.

Friday, July 16, 2010

(0) Comments

Central Cannon vs Screen Horses Opening

This is a Central Cannon vs Screen Horses opening game. Blue gets lots of initiative in this opening if Red plays like that.

Friday, July 16, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 77

Quiz fen: 3k1a3/9/3a5/2p6/1H7/2E1C3C/7r1/E1p6/5p3/c3K4 w - - 0 1
This is a cannon and horse end-game. Red moves first and mates in 19 moves.

Thursday, July 15, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 76

Quiz fen: 5a3/3k5/3a5/9/4C4/4C1H2/3p2r2/9/4K4/2E6 w - - 0 1
This is a cannon and horse end game, mate in 15 moves.

Tuesday, July 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 75

Quiz fen: 4R4/3k3C1/9/5H3/2ec2e2/9/r8/9/3p1p3/4K1R2 w - - 0 1
Red moves first and mates in 15 moves.

Monday, July 12, 2010

(0) Comments

#Chess #quote

タオ チューン

Could we look into the head of a #chess player, we should see there a whole world of feelings, images, ideas, emotion and passion ~Alfred Binet

Monday, July 12, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 74

Quiz fen: 9/4k1PP1/2P6/3PPR3/9/9/1H7/1r1p5/4p4/3K5 w - - 0 1
Red moves first and mates in 15 moves.

Monday, July 12, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 73

Red moves first and mates in 11 moves. Let's try... :)
Quiz fen: 2P5h/5k3/1P6H/3R5/9/9/1r7/3p5/4p4/3K5 w - - 0 1

Saturday, July 10, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 72

#Quiz fen: c2a1k2C/4a4/4e4/5CH2/9/h4p3/9/4Ep3/4p4/c2K5 w - - 0 1
This is a horse and cannon end-game. Red moves first and mates in 15 moves. Let's try to solve it. ^_^

Saturday, July 10, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Horse & Cannon end-game again. Red moves first and mates in 14 moves. Let's try it.^_^

Quiz fen: C2k1a3/4aC3/8e/4H4/9/8h/9/4E4/1h1pA3c/5K3 w - - 0 1

Saturday, July 10, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and mates in 14 moves. However, it's not easy to solve. Do you want to try?

Quiz fen: 3H2P2/3P5/4k4/7H1/9/9/9/9/2p1p4/3K5 w - - 0 1

Thursday, July 08, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and mates in 9 moves. Let's try to solve it.

Quiz fen: 5r3/3k5/3a5/4p4/2PH2e2/9/9/3C5/3pCr3/2c1K4 w - - 0 1

Thursday, July 08, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and mates in only ... 19 moves. Do you think if you can solve it or not? ^^

Quiz fen: rh1cHk1cR/4ah3/4CPrP1/4p4/4P1P2/7C1/9/9/3p1p3/4K4 w - - 0 1

Wednesday, July 07, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

This is a cannon and horse end-game. Red moves first and mates in 12 moves. Do you want to try?

Quiz fen: 5a1C1/3k1C3/4e4/9/H5e2/6E2/7ph/3AE4/3pA1p2/2h2K2c w - - 0 1

Wednesday, July 07, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

This is the quiz whose fen position is the character 金. Red moves first and wins. Do you want to try?

Quiz fen: 9/4k4/3P1H3/2p1p1R2/1P2P2P1/2P1Hpr2/2p1p4/1ccChKhr1/9/9 w - - 0 1

Wednesday, July 07, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and wins in 11 moves. Can you solve it?

Quiz fen: 3R5/5k3/9/5PP2/3hp4/3H5/9/3h5/4p4/5KCp1 w - - 0 1

Tuesday, July 06, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and wins in 17 moves. Can you think deeply like that? Please try it! ^^

Quiz fen: 3a1H3/4k4/8e/3R2C2/4P3H/9/9/5pC2/4p1cr1/5K3 w - - 0 1

Tuesday, July 06, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try without looking at the answer. ^^

Quiz fen: 4P4/2Hha3r/3ak2P1/2p3C1h/5R3/9/4c2H1/1r1p5/4p4/3K5 w - - 0 1

Monday, July 05, 2010

(0) Comments

Deceptive play

タオ チューン

,

This is a Central Cannon vs Screen Horses opening game. Blue gets lots of initiative in this opening if Red plays like that.

Monday, July 05, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and wins in 14 moves. Do you want to try?

Quiz fen: 3a3R1/5k3/1PhaeH3/5Rp2/2e6/2Ch5/9/3p5/1r2p4/3K5 w - - 0 1

Saturday, July 03, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first. Win, draw, or lose. Do you want to try without looking at the answer.

Quiz fen: 4k1P1H/9/e4R3/2C6/3P5/7h1/3H5/5p1r1/4p4/5K3 w - - 0 1

Saturday, July 03, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try without looking at the answer? ^^

Quiz fen: 4k1H2/9/9/5R3/2C6/3p5/1cHr5/5p1r1/4p4/3R1K3 w - - 0 1

Saturday, July 03, 2010

(0) Comments

Central Cannon vs Screen Horses Opening

This is a Central Cannon vs Screen Horses opening game. Blue gets lots of initiative in this opening if Red plays like that.

Friday, July 02, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and wins in 6 moves. Do you want to try?

Quiz fen: 6e2/9/3k4C/4P4/9/9/9/4R4/3r1p4/4K1E2 w - - 0 1

Friday, July 02, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

Red moves first and wins. Can you solve it?

Quiz fen: 5k3/3Ha4/5a3/6p2/3hp4/3H1c3/5r3/5p1C1/4p2CR/5K1R1

Thursday, July 01, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

This is another cannon and horse end-game. Red moves first and wins. Can you solve it out?^^

Quiz fen: 3k4C/H3a2C1/e3ha4/p8/9/r3p4/9/3pE4/6p2/2E1K4

Thursday, July 01, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz

This is a cannon and horse end-game. Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try.

Quiz fen: 4ka3/4ah2C/4H4/1c2C4/2e6/6p2/9/E2AE2p1/1p2AK3/7r1