Saturday, August 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 108

Quiz fen: 2bakcb2/1n1C1R3/9/4C4/2p1p1p2/9/2N6/6n2/3pAp1r1/4K3c w - - 0 1
Red is in danger but Red moves first. Can he can win the game?

Tuesday, August 24, 2010

(0) Comments

Chess Quote Of The Day

タオ チューン

When the chess game is over, the pawn and the king go back to the same box ~Irish proverb

Saturday, August 21, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 107

#Quiz fen: 3a1k3/1C7/3a1P3/4N4/9/3n2C2/9/9/1rp1p4/3K5 w - - 0 1
Red moves first and wins in 6 moves.

Friday, August 20, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 106

This is a Cannon and Pawn end-game. Blue moves first. Let's try. ^_^
Quiz fen: 3c5/4k4/9/2p6/9/2P6/9/B4A3/5K1p1/2BA5 b - - 0 1

Friday, August 20, 2010

(0) Comments

Chess Quotes by Emanuel Lasker

タオ チューン

The greatest of the champions was, of course, Emanuel Lasker. At the chess board he accomplished the impossible! ~ Mikhail Tal

Thursday, August 19, 2010

(0) Comments

Chess Quote

タオ チューン

Your only task in the opening is to reach a playable middlegame.- Lajos Portisch, in How to Open a Chess Game.

Thursday, August 19, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 105

Quiz fen: 5k3/3Cc1P1r/2c2N3/9/9/9/9/9/3p2r2/3CKR3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try.

Wednesday, August 18, 2010

(0) Comments

Chess quote

タオ チューン

Chess is as elaborate a waste of human intelligence as you can find outside an advertising agency. ~Raymond Chandler

Wednesday, August 18, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Chess is a sport. The main object in the game of chess remains the achievement of victory. ~Max Euwe

Tuesday, August 17, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Play the opening like a book, the middle game like a magician, and the endgame like a machine. ~Spielmann

Tuesday, August 17, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Chess, like love, like music, has the power to make men happy. - Tarrasch

Tuesday, August 17, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 104

This is a cannon and pawn end-game and need high skill to solve. ^_^
#Quiz fen: 4ka3/3Pa4/7Cb/8p/9/9/9/9/1p5p1/4K4 w - - 0 1

Monday, August 16, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 103

#Quiz Fen: 3k2r2/2P1a4/9/9/4N4/7r1/9/4B3C/9/4RK3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try! ^_^

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 102

Quiz fen: 2P2R3/4r4/3k5/9/9/9/9/9/5K3/9 w - - 0 1
Red moves first. Can Red win or not? Let's try.

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

I am the best player in the world and I am here to prove it. ~Bobby Fischer

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 101

Quiz fen: 3a1k3/4a4/9/2R3H1p/2p6/4C1P2/1r2P4/9/9/c1EAKAE1c w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try. ^_^

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Without error there can be no brilliancy ~Emanuel Lasker

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

A computer once beat me at chess, but it was no match for me at kick boxing. ~Emo Philips

Friday, August 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 100

Quiz fen: 1nb1ka3/4a4/4c4/2p1C4/9/3Rcr3/P8/n3C4/4Apr2/4KA3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try?

Thursday, August 12, 2010

(0) Comments

Mid-game 5

タオ チューン

, ,

Đây là ván cờ giữa Thái Vĩ Lâm và Lưu Căn Bảo tại Hội thể thao công nhân viên chức lần 5 ở Thượng Hải. Song Phương thi đấu đến nước thứ 10, do thế trận "Trung Pháo quá hà Xa đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xa" diễn biến mà thành. Đến đây, song phương quân cờ vẫn còn đủ như ban đầu, bên Xanh Mã nhảy cửa hà, nước cờ sau có Chốt 7 tấn 1 qua sông, Mã bắt Xa, nước đi thường thấy của bên Đỏ là Xa 4 thối 2 hoặc Xa 4 thối 3, trước hết tránh mũi nhọn, sau đó ung dung tiến thủ. Nhưng Đỏ lại chọn dùng kế "Đả thảo kinh xà", giành lấy thắng lợi nhanh chóng.
Mid-game fen: 1re1kaer1/4a1c2/1ch6/p1p1pR2p/6ph1/2P6/P3P1P1P/H1C1C1H2/9/1REAKAE2 w - - 0 1

Source: Tượng kỳ tam thập lục kế

Thursday, August 12, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 99

Quiz Fen: 2ek1a3/2Pra4/er1PP4/h8/9/9/3C5/3hK4/9/9 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Let's try. ^_^

Tuesday, August 10, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

It is no time to be playing Chess when the house is on fire ~Italian Proverb

Tuesday, August 10, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Chess is war over the board. The object is to crush the opponents mind ~Bobby Fischer

Monday, August 09, 2010

(0) Comments

Mid-game 4

タオ チューン

, ,

Đây là ván đấu giữa Vương Bình Quốc và Quách Phúc Nhân tại giải toàn Trung Quốc lần thứ 6 năm 1987. Song phương kịch chiến đến nước thứ 13 thì hình thành thế trung cuộc. Trên bàn cờ, bên Tiên song Xa, song Mã, Pháo, 5 Chốt, Sĩ Tượng toàn, đối lại bên Hậu song Xa, song Pháo, 4 Chốt, Sĩ Tượng toàn.
Bên Tiên đã chiếm nhiều hơn một quân, 1 Chốt, thêm vào đó Pháo trấn giữ trung lộ, Xa sườn kỵ hà, Xa trái xuất hùng hổ, nhưng song Mã nằm ở vị trí thiếu may mắn, bên Hậu song Pháo giữ trung lộ, phong bế trung lộ bên Tiên, Chốt 7 và Chốt 3 bên Tiên đụng đầu nhau, song hoành Xa trấn giữ tuyến áp đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn xa uy hiếp Mã. Hiện tại đến lượt bên Hậu đi.
Fen 2eakae2/r3c2r1/4c4/p1p5p/4CR3/6p2/P1P1P1P1P/2H3H2/9/1REAKAE2 b - - 0 1

Source: Nước đi lợi hại của Chốt và Tượng, người dịch Công Sĩ

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Could we look into the head of a Chess player, we should see there a whole world of feelings, images, ideas, emotion and passion ~Alfred Binet

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Life is like a game of Chess, changing with each move ~Chinese proverb

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

Chess Quotes

タオ チューン

Strategy requires thought, tactics require observation ~Max Euwe

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 98

Quiz fen: 3ak1e2/3Ra3C/9/1Hp6/6p2/R2C5/Pc2P2r1/4E1h2/3r2p2/1cEA1K3 w - - 0 1
Red moves first. Win, draw, or lose? Do you want to try? ^_^

Friday, August 06, 2010

(0) Comments

Mid-game 3

タオ チューン

, ,

Ván cờ sau là ván đấu giữa Triệu Quốc Vinh và Đặng Tụng Hoằng tại giải toàn Trung Quốc vào năm 1990. Song phương đi đến nước thứ 12 thì hình thành thế cờ sau, do trận "Ngũ lục Pháo đối bình phong Mã tả Mã bàn hà" diễn biến mà thành. Trên bàn cờ, song phương thực lực cơ bản tương đồng.
Bên Tiên, Xa phải qua hà, Xa trái chắn giữ cửa hà, Sĩ Tượng đầy đủ, nhưng Mã trái thiếu lối thoát; bên Hậu song hoành Xa nằm ở vị trí thấp, Sĩ Tượng chưa xuất động, lộ giữa có phần non yếu. Hiện tại đến lượt bên Tiên đi, bên Tiên thí Chốt công kích mạnh, thực chiến như sau:

Nguồn: "Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng" - Dịch và bình chú Công Sĩ

Wednesday, August 04, 2010

(0) Comments

Xiangqi quiz 97 (draft)

タオ チューン

Quiz fen: 3ckr3/5HP2/4e4/9/7h1/2p3E2/9/6pc1/2p1K1h2/1rR1CAp2 w - - 0 1

Wednesday, August 04, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 96

Quiz fen: 5r3/4a4/4kah2/3P5/9/9/2pc5/cp1AEKhr1/6p2/2RH2C2
Red moves first. Red, win, or lose? Do you want to try?

Source: cotuongq3.blogspot.com