Monday, October 11, 2010

(0) Comments

Cuộc 15 - Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

タオ チューン

, ,

Fen: 2e1ka3/4a4/h3e1h2/pH3RC2/8r/2Pp2P2/P8/4E4/4A4/3AK1E2

Source: Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng
0 Responses to "Cuộc 15 - Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng"

Post a Comment