Sunday, November 28, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 134

Fen: 2bak1b1N/9/2n1ca3/3R1C3/9/9/9/C3B4/c3p2p1/1rB2K3

Thursday, November 25, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 133

Fen: 2ba1kb2/2P6/5a3/2p3N2/9/9/9/9/9/2B1K4

Saturday, November 20, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #Quiz 132

Fen: 3aka3/3P5/7R1/4r2C1/6C2/6R2/9/3p1n3/4p4/3K5

Saturday, November 13, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 131

Fen: 4ck3/4a4/9/4p4/9/9/9/4K4/Cn1rA4/3N1C3

Friday, November 12, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 130

Fen: 2ba1abR1/9/4k4/7N1/4r4/9/9/1p3p3/6p2/3K5

Sunday, November 07, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #Quiz 129

Fen: 1PP1kab2/1R2a4/4b3R/4C4/1C7/r8/9/2n6/3p1r3/4K4

Saturday, November 06, 2010

(0) Comments

Cuộc 2 - Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

タオ チューン

, ,

Fen: 1Crhkae2/4a1R2/r8/4p3p/1RP6/9/8P/2cK2p2/9/2EA1A3

Source: Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

Friday, November 05, 2010

(0) Comments

#Xiangqi #Quiz 128

Fen: 2b2a2c/4a1P2/3kb4/2PN5/2nR5/9/4n4/9/4p4/5K1p1