Saturday, November 06, 2010

(0) Comments

Cuộc 2 - Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng

タオ チューン

, ,

Fen: 1Crhkae2/4a1R2/r8/4p3p/1RP6/9/8P/2cK2p2/9/2EA1A3

Source: Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng
0 Responses to "Cuộc 2 - Nước đi lợi hại của Chốt và Tướng"

Post a Comment