Sunday, July 10, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 175: HongLeiPing (Blue) vs. Zhang GuoQing (Red) 2011-07-02

Fen: 4kae2/3ra4/C3e4/pRp5p/9/P1P1P4/7rP/9/4A4/4KAHcR

Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882072DE140B41

Sunday, June 05, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 174: Hu Ronghua vs. Xu Wenxue, 10-10-1997

Fen: 2eak4/C1h1a4/9/p7R/1r2H4/P3p4/5c3/4E4/4A4/2EAK4

Friday, May 06, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 172

Fen: 9/5k3/3R5/9/2N6/9/6N2/9/1pp1p1c2/CrBK5

Friday, April 29, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 171

Fen: 2b1k4/3Na4/4b4/9/2p1C4/9/7pc/C2A1K3/n4pp2/5A1n1

Tuesday, April 19, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 170: R + N vs. R + 2A

Fen: 4ka3/4a4/9/9/8r/7N1/4R4/9/4A4/3AK4

Tuesday, April 12, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 169

Fen: 2bak2r1/4aP2R/2R1b4/6p1p/1Np6/P1C6/8P/9/3pr4/5K2c

Source: Bách cuộc tượng kỳ phổ (cuộc 58)

Thursday, April 07, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 168: 2N + C end game

Fen: 3a5/C2k5/1CN5b/p8/9/9/9/Bp7/4p4/r1B2K3

Saturday, April 02, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 167: Wonderful moves to win

Fen: 3ak4/9/c2rba3/7N1/9/2B6/3p5/9/2p4C1/rn1KcpN2

Friday, March 25, 2011

(0) Comments

Cách chuyển đổi hàng loạt các file .ccw sang .ccf bằng Saola

タオ チューン

1. Mở Saola, chọn Database -> Convert from


2. Chọn Database --> Browse để xem số lượng game đang có và ghi nhớ ID của game cuối cùng (430), (game được convert sẽ có số ID từ 431 trở về sau dùng để xuất ra định dạng ccf)


3. Chọn thư mục chứa các file ccw:

Click nút Convert

4. Mở lại Database-->Browse và chú ý các game dạng ccw đã được đưa vào database, với ID từ 431 trở về sau:


5. Chọn Database --> Convert to để xuất ra định dạng .ccf vào thư mục định sẵn


6. Mở thư mục định sẵn để lấy các game đã được chuyển thành ccf:

Thursday, March 24, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 166

Fen: 2bk5/4a4/3Pb2R1/9/9/9/9/2p6/3K2p2/2C1rnp2

Thursday, March 24, 2011

(0) Comments

Cuộc 65 - Tượng kỳ tam thập lục kế

タオ チューン

, ,

Đây là ván đấu giữa Hồ Vinh Hoa và Đái Vinh Quang tại giải hữu nghị Thượng Hải năm 1961. Song phương giao đấu đến nước 16, do thế trận Trung pháo hoành Xa đối bình phong Mã diễn biến mà thành. Bên Đỏ thọc Pháo xuống góc đáy cánh phải bên Xanh, song Xa bức cận cửu cung, công thế vô cùng hung mãnh, nhưng muốn giành lấy thắng lợi phải đoạt được vị trí chiến lược trọng yếu tức mắt Tượng ở cánh phải bên Xanh, mới có thể diệt được Quắc. Bên Xanh Xa lộ 2 bị giam hãm, nhưng các quân mạnh đã được điều về phòng thủ cẩn mật, Xa lộ 4 khống chế vị trí chiến lược trọng yếu mắt Tượng, vả lại phục thối Pháo đánh chết Xa. Nhưng bên Đỏ đã dùng thủ đoạn Giả đạo phạt Quắc (mượn đường diệt nước Quắc) để giành thắng lợi.

Fen: Cr1akae2/2R1h4/1c1re1c2/1Rp1p3p/6p2/2P6/P3PHh1P/C5H2/9/2EAKAE2

Source: Tượng kỳ tam thập lục kế

Tuesday, March 22, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 165: Chariot, Cannon, and Pawn

Fen: 3a1a3/3r1k3/4b4/6P2/2b6/2B6/9/9/5C3/2B1KR1rc

Friday, March 11, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 164: Horse and two Cannons

Fen: 3a1a2r/4k4/4b4/8p/2b1NC3/4C4/9/9/3pp4/5K3

Tuesday, March 01, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 163: Chariot and Horse

Fen: 2ba1abR1/9/4k4/7N1/4r4/9/9/1p3p3/6p2/3K5

Sunday, February 27, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 162: When two Cannons and a Horse cooperate

Fen: 3k1abCC/9/3a5/4c4/9/5N3/9/np7/5pp2/np2K4

Friday, February 25, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 161 - The strength of Chariot

Fen: 2brna3/3na2P1/br1k5/1c7/9/1cp6/p1p6/1p7/2p6/4K2R1

Friday, February 25, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 160

Fen: 3k5/2P6/2P3N2/P8/9/9/6p2/3n5/4p4/3K5

Wednesday, February 23, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 159

Fen: 4k4/9/3c5/9/9/9/9/3c5/1N2A2C1/3NKA3

Saturday, February 19, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 158

Fen: 3ar1b2/4n4/3akN3/9/5P3/9/9/1p2p3R/5p3/4K4

Saturday, February 19, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 157

Fen: 9/3Pak3/9/4P4/2b6/9/9/9/9/4K4

Friday, February 18, 2011

(0) Comments

A beautiful game: Yang Guanlin vs. Liu Yici

Yang Guanlin-Lose-Liu Yici
Play date: 10-06-1973

Wednesday, February 16, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 156

Fen: 3k2r2/2P1a4/9/9/4N4/7r1/9/4B3C/9/4RK3

Sunday, February 13, 2011

(0) Comments

A beautiful game

Yang Guanlin-Lose-Hu Ronghua
Event: Chinese National Championships 1979
Play date: 13-09-1979

Sunday, February 13, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 155

Fen: 3a1kb2/4a4/4b4/5NN2/9/9/9/8C/3r4c/4K1n2

Friday, February 11, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 154

Fen: 1r4r2/3ca4/4k4/2pc1P3/9/9/9/9/5K1n1/5R1RC

Tuesday, February 08, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 153

Fen: 3a1a3/3k3c1/1n2RN3/5r3/8R/9/2n6/9/3r1p3/2c1K4

Sunday, February 06, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 152

This is an end-game with Horse and Pawn. It's not easy to solve. Can you try?
Fen: 4k4/3Pa4/5a3/9/8N/7p1/9/9/5K3/9

Saturday, February 05, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 151

Fen: 3a5/4a4/4k4/9/4n3R/9/9/4rC3/1p2A4/3K5

Thursday, February 03, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 150

Fen: 3akab2/2R6/C8/p8/2b6/2N1p1B2/2r6/3A5/p2K4c/2B1r4

Thursday, February 03, 2011

(0) Comments

Special #xiangqi #quiz 149

Let's try this one and find out the beauty of this game. Fen: 4r4/2P6/3kb1P2/9/1n7/7N1/9/1cr1BK1C1/6p2/4R4

Tuesday, February 01, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 148

Fen: 3c1a3/8r/1NP1k4/5P3/5n3/9/R8/R4p3/C2Np1p2/1c3K3

Friday, January 28, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 147

Fen: 4r4/6P2/C2aNk3/9/9/9/9/9/2p1p2r1/3K5

Thursday, January 27, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 146

Fen: 4k4/3P1P1P1/9/9/9/9/9/3p3p1/1C2pn3/3K5

Wednesday, January 26, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 145

It's a fun quiz. Do you want to try? ^_^ Fen: 9/4c1P2/3kb4/2C6/3P5/9/9/4BA3/4pnppc/2BKnrrpp

Sunday, January 23, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 144

Fen: 3P5/4ak3/3a2R1b/9/5P2N/9/9/9/2rr5/4K4

Saturday, January 22, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 143

Fen: 4kc3/4aRN2/9/9/9/9/9/C8/2pr2pr1/4K4

Sunday, January 16, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 142

Fen: 1C1a5/4k4/b2a4r/4P4/9/9/9/4B4/2C2K3/2B6

Friday, January 14, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 141

Fen: 3a1k3/1C7/3a1P3/4N4/9/3n2C2/9/9/1rp1p4/3K5

Tuesday, January 04, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 140

Fen: 5k2c/3PP3r/5n2b/6N2/9/8C/9/9/2r2p3/4K4

Sunday, January 02, 2011

(0) Comments

#Xiangqi #quiz 139

Fen: 2ca1k3/4P1r1R/4ba3/7Cp/8r/7C1/7n1/9/3p1pp2/3nK4