Friday, March 25, 2011

(0) Comments

Cách chuyển đổi hàng loạt các file .ccw sang .ccf bằng Saola

タオ チューン

1. Mở Saola, chọn Database -> Convert from


2. Chọn Database --> Browse để xem số lượng game đang có và ghi nhớ ID của game cuối cùng (430), (game được convert sẽ có số ID từ 431 trở về sau dùng để xuất ra định dạng ccf)


3. Chọn thư mục chứa các file ccw:

Click nút Convert

4. Mở lại Database-->Browse và chú ý các game dạng ccw đã được đưa vào database, với ID từ 431 trở về sau:


5. Chọn Database --> Convert to để xuất ra định dạng .ccf vào thư mục định sẵn


6. Mở thư mục định sẵn để lấy các game đã được chuyển thành ccf:
0 Responses to "Cách chuyển đổi hàng loạt các file .ccw sang .ccf bằng Saola"

Post a Comment