Saturday, November 30, 2013

(0) Comments

Basic checkmate with RCH

Basic xiangqi checkmate with Chariot, Knight, and Cannon.
Red first for the win with 4 moves.
Can you solve this puzzle in 1 minute? 
Tàn cuộc cơ bản với đòn phối hợp Xe Pháo Mã.
Đỏ đi trước Thắng trong vòng 4 nước.
Bạn có thể giải chỉ trong 1 phút không? (^_^)
Thế cờ có tên Nhập Huyệt Thủ Hổ (vào hang bắt cọp)
Nguồn: trích từ Thích Tình Nhã Thú cổ phổ
Fen: 3k1a3/9/3a5/3rRH2C/9/9/9/6h2/5r3/4K4

Saturday, November 30, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz from ancient book

This puzzle comes from the ancient xiangqi book to practice end-game. 
Red first for the win. Can you try it? 
Thế cờ luyện các đòn phối hợp giữa các quân, trích từ "Thích Tình Nhã Thú". 
Đỏ đi trước thắng. Mời bạn thử sức. (^_^)
Fen: 1reckaP2/3PaP1r1/1P2e4/1R7/Hh7/CREp1h3/4C4/9/4p1p2/1c3K3


Saturday, November 30, 2013

(0) Comments

JiangSu, Xu TianHong vs. HeiLongjiang, Tao HanMing

JiangSu, Xu TianHong-Win-HeiLongjiang, Tao HanMing
Source: http://01xq.com/e_game_view.asp?id=00800922343EF5
Event: 09th Yin Li Cup Tournament
Round: Round 2
Play date: 1998-04-07

Friday, November 29, 2013

(0) Comments

Useful checkmate in middle game

Useful checkmate in middle game. Red first for the win within 4 moves. 
Can you try it within 2 minutes?
Sát chiêu thực dụng. Đỏ đi trước thắng trong vòng 4 nước.
Bạn có 2 phút để giải thôi nhé. (^_^)
Fen: 2eak2r1/1c2a4/4e1h2/5R1H1/9/9/9/4C4/4A3r/2EA1K3


Friday, November 29, 2013

(0) Comments

AIDS ribbon xiangqi quiz

Do you know what this puzzle that looks like ribbon stand for?
You might see it somewhere already with the red one.
It is a symbol for solidarity with HIV-positive people and those living with AIDS.
However, here it's a xiangqi puzzle and can you solve it? 
Bạn có biết thế cờ hình dải băng này tượng trưng cho điều gì không?
Vào ngày 1/12 hàng năm bạn có thể thấy trên báo chí và Internet
Đó là biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV 
và những người bệnh AIDS.
Thế cờ không khó, thử sức một chút bạn nhé. (^_^)
Fen: 4k4/3C1C3/2P3R2/2P3R2/2H3c2/3p1h3/4p4/4p4/2pp1Kh2/1r5r1

Friday, November 29, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with 1H1C1P

Look like it's a simple puzzle but a lot of works need to do for Red 
if he wants to win. 
Mới nhìn vào thì tưởng là một thế cờ đơn giản 
nhưng đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng tàn cuộc.
Đỏ đi trước thắng, mời bạn thử sức.
Thế cờ có tên Long Môn Đảo Quải, trích từ Thiểu Tử Bách Cuộc Phổ 
Fen: 9/1r2h1CH1/4k4/9/4P4/9/9/9/4p1p2/5K3


Wednesday, November 27, 2013

(0) Comments

Sacrifice most of the men to win

Useful xiangqi checkmate. 
Red sacrifices most of his men and let Blue King no way to move. 
If you're Red, what're your moves?
Tàn cuộc sát chiêu hữu dụng.
Đỏ hầu như phế toàn bộ quân để dồn Tướng xanh vào chỗ không lối thoát 
trước khi tung đòn quyết định.
Nếu bạn cầm quân Đỏ, bạn sẽ đi như thế nào?
Fen: 1R1ak1e1r/4a2H1/4e2C1/4p4/7h1/6E2/P1hrP1P2/9/4A1C2/c1EAKR3

Wednesday, November 27, 2013

(0) Comments

7 man xiangqi quiz

7 man xiangqi. Red and Blue both have 7 pieces. 
Red move first: Win, Draw, or Lose. Can you try it before viewing the answer?
Thế cờ thất tử, mỗi bên 7 quân. 
Đỏ đi trước, theo bạn Thắng, Thua, hay Hòa?
Thế cờ tên gọi "Đào Cung Tổ tam nhượng Từ Châu", trích từ "Tam quốc thất tử phổ".
Fen: 4k1PR1/2Ph1rP2/9/9/9/9/9/4H2cr/2p4c1/3K1A3


Tuesday, November 26, 2013

(0) Comments

JiangSu, Guan ZhiNian vs. TianJin, Zhang Wei

JiangSu, Guan ZhiNian-Win-TianJin, Zhang Wei
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=047115DCDDB799
Event: 2013 ChiZhou City,AnHui YongShangTouZi Cup
Round: Round 1
Play date: 2013-09-21

Tuesday, November 26, 2013

(0) Comments

Xiangqi art puzzle, compete with 16 men

Xiangqi art puzzle. Do you recognize any special things in this puzzle? 
Blue with enough 16 pieces?
Not only that but also .... 
Please solve the game to know more.
Cờ thế nghệ thuật. Bạn có nhận ra điểm gì đặc biệt trong thế cờ này không? 
Xanh có đủ 16 quân chăng? 
Không hẳn như thế .... Bạn cần phải giải thế cờ để biết điều đó. (^_^) 
Thế cờ có tên Nhất Lãm Chúng San.
Fen: r2k1a1c1/HRP4C1/e4a3/hH7/2e1P4/2p1p4/3p1c3/5CRhr/3p1p3/4K4

Tuesday, November 26, 2013

(0) Comments

Useful checkmate: Sacrifice 2 Chariots for the win

Useful checkmate. If you're Red, do you dare to sacrifice your Chariots?
Tàn cuộc sát chiêu thực dụng. 
Quân Đỏ tuy lợi hơn 1 quân nhưng 2 Xe đang bị kẹp, khó lòng di chuyển. 
Nếu bạn là quân Đỏ, bạn sẽ làm gì? (^_^)
Fen: 3akaer1/7C1/2H1e2R1/p1C1p4/2P2c3/6p2/P4hr2/5R2E/4A4/2EAK4


Monday, November 25, 2013

(0) Comments

JiangSu, YuGuoRu vs. JiangSu, WangHui

JiangSu, YuGuoRu-Win-JiangSu, WangHui
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=882135C1038EE3
Event: 2013 JuRong City,JiangSu MaoBao Cup XiangQi Invitational Tournament
Round: Round 1
Play date: 2013-11-16

Monday, November 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with true Elephant

Xiangqi art puzzle. 
Do you recognize what it looks like? 
Notes that both Red and Blue have enough 16 pieces.
Thế cờ nghệ thuật, bạn thấy hình con gì trong thế cờ? 
Thế cờ có đầy đủ 16 quân của 2 bên. 
Tên là Vạn Tượng Canh Tân, tác giả Vương Phương Quyền
Fen: 9/2Hk5/1P1aeaPC1/1HP1R3p/1Ce1p3P/1h1R1cEp1/r2p4P/3AE1hp1/3KA1rc1/9

Monday, November 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz, single Chariot and Knight win 16 men

Xiangqi art puzzle. 
Single Chariot and Knight win 16 pieces. 
Can you try it? Red win only after .... 101 moves.
Thế cờ nghệ thuật, bên ít quân đấu với bên đủ 16 quân. 
Đơn Xa Mã thắng 16 quân. Mời bạn thử sức. 
Đỏ thắng chỉ sau có ... 101 nước. (^_^)
Fen: 3a1a3/1H2k4/e8/6R1p/6e1h/4p2c1/4p4/6h1r/1cp6/4K2pr

Monday, November 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi art puzzle, single Chariot and Pawn win 16 pieces

Xiangqi art puzzle. Single Chariot and Pawn win 16 pieces. 
Can you try it? Red win only after ... 60 moves. (^_^)
Thế cờ nghệ thuật. Đơn Xa đơn Tốt thắng 16 quân. 
Thế cờ tên Tung Hoành Trận.
Fen: 2eaca1h1/3rr4/5k3/9/5Pe2/2p3p2/3p5/6p2/2p5h/R4Kc2

Monday, November 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with 2C1P

Seems Red is stuck and difficult to win but Blue has a very weak point. 
Can you see that in 1 minute to help Red now. 
Đỏ đi trước thắng trong vòng 3 nước, bạn thử xem? 
Thế cờ tên là Vô Lộ Thông Ngân, trích từ Mộng Nhập Thần Cơ.
Fen: 4k1e2/5P3/2h5e/4C4/9/9/9/9/1p1C1p3/3K3c1

Sunday, November 24, 2013

(0) Comments

Deceptive play with Central Cannon vs 3 Step Tiger Defense

Deceptive play with opening Central Cannon vs 3 Steps Tiger Defense
Cạm bẫy khai cuộc với thế trận Trung Pháo đối Tam Bộ Hổ
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR


Saturday, November 23, 2013

(0) Comments

BeiJing, Wang RuiXiang vs. GuangDong, Xu GuoYi

BeiJing, Wang RuiXiang-Lose-GuangDong, Xu GuoYi
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=00106137CBA68B
Event: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group A
Round: Round 1
Play date: 2013-11-07

Saturday, November 23, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with 1R1H1C1P

Can Red do something with this situation? 
Can you try it first before viewing the answer? (^_^)
Thế cờ Ngũ Tử, mỗi bên 5 quân. 
Tên là Khảng Khái Tựu Nghĩa, trích từ Tượng Kỳ Tàn Cục Sát Cục Bảo Điển. 
Đỏ đi trước, Thắng, Thua, hay Hòa. Bạn thử trước khi xem lời giải nhé.
Fen: 3a5/7P1/3k5/9/5R3/5H3/9/6h2/3r1p2C/4K4

Friday, November 22, 2013

(0) Comments

ShanDong, MenZhiHao vs. HuNan, Xiao GeLian

ShanDong, MenZhiHao-Lose-HuNan, Xiao GeLian
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0010628729B567
Event: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group B
Round: Round 7
Play date: 2013-11-06

Friday, November 22, 2013

(0) Comments

Basic xiangqi checkmate with Knight and Pawn

Basic xiangqi checkmate with Knight and Pawn. 
Knight single Pawn win single Cannon & Pawn, Bishop and double Advisors.
Thế cờ tàn cuộc kinh điển. 
Mã đơn Tốt khéo thắng Pháo Tốt đơn Tượng song Sĩ.
Trích từ Mã Chốt Chuyên Tập
Fen: 2ea1k1P1/4a4/c6H1/2p6/9/9/9/9/4K4/9


Friday, November 22, 2013

(0) Comments

Basic xiangqi checkmate with 2R2C1P

Basic xiangqi checkmate. Red win in 4 moves. 
Can you solve it within 2 minutes before viewing the answer?
Thế cờ Tả Hữu Phùng Nguyên trích từ Mộng Nhập Thần Cơ. 
Đỏ thắng trong vòng 4 nước. 
Bạn có thể giải trong vòng 2 phút không trước khi xem lời giải? (^_^)
Fen: 4ka3/3Pa4/r6R1/2C4C1/9/9/8h/9/4p3r/3K3R1


Friday, November 22, 2013

(0) Comments

LiaoNing, Zhao JinCheng vs. JiangSu, Liu ZiJian

LiaoNing, Zhao JinCheng-Win-JiangSu, Liu ZiJian
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=00106187BEECB0
Event: 2013 China Individual Xiangqi Championship Group A
Round: Round 1
Play date: 2013-11-07

Thursday, November 21, 2013

(0) Comments

Basic xiangqi checkmate

Red win this game in 4 moves. Can you solve it within 1 minutes?
Thế cờ tên gọi Xả Thân Vô Nhị, trích từ Mộng Nhập Thần Cơ. 
Đỏ thắng trong vòng 4 nước. Bạn có thể giải trong vòng 1 phút? (^_^)
Fen: 3H1a3/3k5/4R4/1h4r2/R8/9/9/9/3p1r3/C3K4

Thursday, November 21, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with Cannon, Knight, and Pawn

Can Red win with a Cannon, a Knight, and a Pawn with this end game. 
Can you try it before viewing the answer?
Thế cờ này tên là Thiên Mã Hành Không, trích từ Tượng Kỳ Tàn Cục Sát Cục Bảo Điển.
Đỏ đi trước kết quả sẽ như thế nào? Bạn hãy thử trước khi xem lời giải nhé. (^_^)
Fen: 4r4/6P2/C2aHk3/9/9/9/9/9/2p1p2r1/3K5


Thursday, November 21, 2013

(0) Comments

ShangHai, ChenJiCong vs. JiangSu, WangZiYang

ShangHai, ChenJiCong-Lose-JiangSu, WangZiYang
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=8821351291D56C
Event: 2013 JuRong City,JiangSu MaoBao Cup XiangQi Invitational Tournament
Round: Round 1
Play date: 2013-11-16

Wednesday, November 20, 2013

(0) Comments

Sacrifice two Chariots to win the game

Useful checkmark. Red sacrifices two Chariots to win the game. 
Can you find his ways before viewing the answer?
Fen: 1r2kae2/4a2r1/4e4/pCp1hH2p/4C4/2Ph2P2/P6cP/4E4/4A4/1REAK2R1

Wednesday, November 20, 2013

(0) Comments

Hu Ronghua vs. Bu Fengbo

Hu Ronghua-Lose-Bu Fengbo
Event: Chinese National Team Championship 1991
Play date: 12-05-1991

Wednesday, November 20, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with Cannon, Knight, and Pawn

Can Cannon, Knight, and Pawn win this game? 
Fen: 4k1e2/4aP1H1/4e4/8p/4C4/1h7/4p4/2pA5/1p2A1h2/3K5


Wednesday, November 20, 2013

(0) Comments

Xiangqi deceptive play with opposite direction cannons

Xiangqi deceptive play. Opening: opposite direction cannons.
Cạm bẫy khai cuộc. Thế trận: Trung Pháo Khí Xa Công Liệt Thủ Pháo

Tuesday, November 19, 2013

(0) Comments

Basic Xiangqi Checkmate with 2C2P1H

Basic xiangqi checkmate. Red win in 4 moves. Can you try it?
Thế cờ đơn giản dễ xơi
4 nước chiếu bí xin mời ra tay. (^_^)
Thế cờ tên là Liệt Mã Bôn Tuyền, trích từ Mộng Nhập Thần Cơ.
Fen: 1c1k1P3/4PC3/4cH3/9/9/4C4/9/4p1h2/3r5/4K4

Tuesday, November 19, 2013

(0) Comments

4 Chốt náo loạn 1 Xe - 4 Pawns againts one Chariot

タオ チューン

, , ,

4 Pawns againts one Chariot. Who will win?
Fen: 4k4/6P2/3rP2P1/2P6/9/9/9/9/9/4K4

Tuesday, November 19, 2013

(0) Comments

YU Qui vs. HU RongHua

YU Qui-Lose-HU RongHua
Event: Chinese National Champion
Round: 10
Play date: 1976-06-27

Tuesday, November 19, 2013

(0) Comments

Middle game in real match

Red move first. Win, Lose, or Even? Can you try it?
Fen:1re1kaer1/4a1c2/1ch6/p1p1pR2p/6ph1/2P6/P3P1P1P/H1C1C1H2/9/1REAKAE2
#xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess

Monday, November 18, 2013

(0) Comments

Sacrifice two Chariots for checkmate

Red move first. Win, Lose, or Even? Can you try it?
Fen:2ek1a3/4a4/4e3h/9/3P3r1/2R6/5R3/4CA2E/4K4/2EA3r1
#xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess

Monday, November 18, 2013

(0) Comments

Basic xiangqi checkmate

Red move first. Win, Lose, or Even? Can you try it?
Fen:9/4ak3/5H3/6rH1/9/9/4R3p/9/4A3r/4KA3
#xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess
Thế cờ trích từ Mộng Nhập Thần Cơ, tên là Chí Sĩ Lệ Hành

Monday, November 18, 2013

(0) Comments

7 man xiangqi puzzle

Red move first. Win, Lose, or Even? Can you try it?
Fen:2H1k1r2/3P5/3r5/7CC/7R1/9/9/5p3/2p1p4/1h3K1H1
#xiangqi #xiangqipuzzle #chinesechess

Monday, November 18, 2013

(0) Comments

Alan Trefler: The chess master turned global chief executive

タオ チューン

,

Alan Trefler: The chess master turned global chief executive - via BBC News
"The chess board looked almost like a heat map to me - I could see the pressures the pieces were exerting” ~ Alan Trefler
Bài báo nói về ông Trefler, một kiện tướng cờ Vua và cũng là giám đốc điều hành của phần mềm doanh nghiệp Pegasystems của Mỹ.
Ước gì mình được như ông ấy. Cũng yêu cờ và làm về phần mềm. (^_^)
#chess #chesslife #xiangqi #chessarticle #chessplayer

Source: http://www.bbc.co.uk/news/business-24954340

Sunday, November 17, 2013

(0) Comments

Chess angel

タオ チューン

, , ,

#Chess angel. Do you know who she is?
Người đẹp cờ vua. Bạn có biết là ai không?

Sunday, November 17, 2013

(0) Comments

Vietnam, Nguyen ThanhBao vs. GuangDong, Lu Qin (2008)

Vietnam, Nguyen ThanhBao-Win-GuangDong, Lu Qin
Source: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=045009C24321A6
Event: 2010 2nd HanXin Cup Xiangqi International Tournament Preliminary Group B
Round: Round 4
Play date: 2010-05-28