Friday, November 29, 2013

(0) Comments

AIDS ribbon xiangqi quiz

Do you know what this puzzle that looks like ribbon stand for?
You might see it somewhere already with the red one.
It is a symbol for solidarity with HIV-positive people and those living with AIDS.
However, here it's a xiangqi puzzle and can you solve it? 
Bạn có biết thế cờ hình dải băng này tượng trưng cho điều gì không?
Vào ngày 1/12 hàng năm bạn có thể thấy trên báo chí và Internet
Đó là biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV 
và những người bệnh AIDS.
Thế cờ không khó, thử sức một chút bạn nhé. (^_^)
Fen: 4k4/3C1C3/2P3R2/2P3R2/2H3c2/3p1h3/4p4/4p4/2pp1Kh2/1r5r1

0 Responses to "AIDS ribbon xiangqi quiz"

Post a Comment