Saturday, November 30, 2013

(0) Comments

Basic checkmate with RCH

Basic xiangqi checkmate with Chariot, Knight, and Cannon.
Red first for the win with 4 moves.
Can you solve this puzzle in 1 minute? 
Tàn cuộc cơ bản với đòn phối hợp Xe Pháo Mã.
Đỏ đi trước Thắng trong vòng 4 nước.
Bạn có thể giải chỉ trong 1 phút không? (^_^)
Thế cờ có tên Nhập Huyệt Thủ Hổ (vào hang bắt cọp)
Nguồn: trích từ Thích Tình Nhã Thú cổ phổ
Fen: 3k1a3/9/3a5/3rRH2C/9/9/9/6h2/5r3/4K4

0 Responses to "Basic checkmate with RCH"

Post a Comment