Friday, November 22, 2013

(0) Comments

Basic xiangqi checkmate with 2R2C1P

Basic xiangqi checkmate. Red win in 4 moves. 
Can you solve it within 2 minutes before viewing the answer?
Thế cờ Tả Hữu Phùng Nguyên trích từ Mộng Nhập Thần Cơ. 
Đỏ thắng trong vòng 4 nước. 
Bạn có thể giải trong vòng 2 phút không trước khi xem lời giải? (^_^)
Fen: 4ka3/3Pa4/r6R1/2C4C1/9/9/8h/9/4p3r/3K3R1


0 Responses to "Basic xiangqi checkmate with 2R2C1P"

Post a Comment