Friday, November 22, 2013

(0) Comments

Basic xiangqi checkmate with Knight and Pawn

Basic xiangqi checkmate with Knight and Pawn. 
Knight single Pawn win single Cannon & Pawn, Bishop and double Advisors.
Thế cờ tàn cuộc kinh điển. 
Mã đơn Tốt khéo thắng Pháo Tốt đơn Tượng song Sĩ.
Trích từ Mã Chốt Chuyên Tập
Fen: 2ea1k1P1/4a4/c6H1/2p6/9/9/9/9/4K4/9


0 Responses to "Basic xiangqi checkmate with Knight and Pawn"

Post a Comment