Thursday, November 21, 2013

(0) Comments

Basic xiangqi checkmate

Red win this game in 4 moves. Can you solve it within 1 minutes?
Thế cờ tên gọi Xả Thân Vô Nhị, trích từ Mộng Nhập Thần Cơ. 
Đỏ thắng trong vòng 4 nước. Bạn có thể giải trong vòng 1 phút? (^_^)
Fen: 3H1a3/3k5/4R4/1h4r2/R8/9/9/9/3p1r3/C3K4

0 Responses to "Basic xiangqi checkmate"

Post a Comment