Wednesday, November 27, 2013

(0) Comments

Sacrifice most of the men to win

Useful xiangqi checkmate. 
Red sacrifices most of his men and let Blue King no way to move. 
If you're Red, what're your moves?
Tàn cuộc sát chiêu hữu dụng.
Đỏ hầu như phế toàn bộ quân để dồn Tướng xanh vào chỗ không lối thoát 
trước khi tung đòn quyết định.
Nếu bạn cầm quân Đỏ, bạn sẽ đi như thế nào?
Fen: 1R1ak1e1r/4a2H1/4e2C1/4p4/7h1/6E2/P1hrP1P2/9/4A1C2/c1EAKR3

0 Responses to "Sacrifice most of the men to win"

Post a Comment