Tuesday, November 26, 2013

(0) Comments

Xiangqi art puzzle, compete with 16 men

Xiangqi art puzzle. Do you recognize any special things in this puzzle? 
Blue with enough 16 pieces?
Not only that but also .... 
Please solve the game to know more.
Cờ thế nghệ thuật. Bạn có nhận ra điểm gì đặc biệt trong thế cờ này không? 
Xanh có đủ 16 quân chăng? 
Không hẳn như thế .... Bạn cần phải giải thế cờ để biết điều đó. (^_^) 
Thế cờ có tên Nhất Lãm Chúng San.
Fen: r2k1a1c1/HRP4C1/e4a3/hH7/2e1P4/2p1p4/3p1c3/5CRhr/3p1p3/4K4

0 Responses to "Xiangqi art puzzle, compete with 16 men"

Post a Comment