Monday, November 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi art puzzle, single Chariot and Pawn win 16 pieces

Xiangqi art puzzle. Single Chariot and Pawn win 16 pieces. 
Can you try it? Red win only after ... 60 moves. (^_^)
Thế cờ nghệ thuật. Đơn Xa đơn Tốt thắng 16 quân. 
Thế cờ tên Tung Hoành Trận.
Fen: 2eaca1h1/3rr4/5k3/9/5Pe2/2p3p2/3p5/6p2/2p5h/R4Kc2

0 Responses to "Xiangqi art puzzle, single Chariot and Pawn win 16 pieces"

Post a Comment