Thursday, November 21, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with Cannon, Knight, and Pawn

Can Red win with a Cannon, a Knight, and a Pawn with this end game. 
Can you try it before viewing the answer?
Thế cờ này tên là Thiên Mã Hành Không, trích từ Tượng Kỳ Tàn Cục Sát Cục Bảo Điển.
Đỏ đi trước kết quả sẽ như thế nào? Bạn hãy thử trước khi xem lời giải nhé. (^_^)
Fen: 4r4/6P2/C2aHk3/9/9/9/9/9/2p1p2r1/3K5


0 Responses to "Xiangqi puzzle with Cannon, Knight, and Pawn"

Post a Comment