Monday, November 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz, single Chariot and Knight win 16 men

Xiangqi art puzzle. 
Single Chariot and Knight win 16 pieces. 
Can you try it? Red win only after .... 101 moves.
Thế cờ nghệ thuật, bên ít quân đấu với bên đủ 16 quân. 
Đơn Xa Mã thắng 16 quân. Mời bạn thử sức. 
Đỏ thắng chỉ sau có ... 101 nước. (^_^)
Fen: 3a1a3/1H2k4/e8/6R1p/6e1h/4p2c1/4p4/6h1r/1cp6/4K2pr

0 Responses to "Xiangqi quiz, single Chariot and Knight win 16 men"

Post a Comment