Friday, November 29, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with 1H1C1P

Look like it's a simple puzzle but a lot of works need to do for Red 
if he wants to win. 
Mới nhìn vào thì tưởng là một thế cờ đơn giản 
nhưng đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng tàn cuộc.
Đỏ đi trước thắng, mời bạn thử sức.
Thế cờ có tên Long Môn Đảo Quải, trích từ Thiểu Tử Bách Cuộc Phổ 
Fen: 9/1r2h1CH1/4k4/9/4P4/9/9/9/4p1p2/5K3


0 Responses to "Xiangqi quiz with 1H1C1P"

Post a Comment