Saturday, November 23, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with 1R1H1C1P

Can Red do something with this situation? 
Can you try it first before viewing the answer? (^_^)
Thế cờ Ngũ Tử, mỗi bên 5 quân. 
Tên là Khảng Khái Tựu Nghĩa, trích từ Tượng Kỳ Tàn Cục Sát Cục Bảo Điển. 
Đỏ đi trước, Thắng, Thua, hay Hòa. Bạn thử trước khi xem lời giải nhé.
Fen: 3a5/7P1/3k5/9/5R3/5H3/9/6h2/3r1p2C/4K4

0 Responses to "Xiangqi quiz with 1R1H1C1P"

Post a Comment