Monday, November 25, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with 2C1P

Seems Red is stuck and difficult to win but Blue has a very weak point. 
Can you see that in 1 minute to help Red now. 
Đỏ đi trước thắng trong vòng 3 nước, bạn thử xem? 
Thế cờ tên là Vô Lộ Thông Ngân, trích từ Mộng Nhập Thần Cơ.
Fen: 4k1e2/5P3/2h5e/4C4/9/9/9/9/1p1C1p3/3K3c1

0 Responses to "Xiangqi quiz with 2C1P"

Post a Comment