Sunday, December 15, 2013

(0) Comments

7-man xiangqi puzzle with RHC + 3P

7-man xiangqi puzzle with RHC + 3P.
Red first for the win. Can you try it?
Thế cờ thất tử, mỗi bên 7 quân.
Thế cờ có tên "Trừ hung bạo Lữ Bố trợ Tư Đồ". 
Trích từ "Tam quốc thất tử phổ".
Đỏ đi trước thắng. Mời bạn thử sức. (^_^)
Fen: 1P7/1P2h4/3k1P3/9/9/1r4R2/1H2r4/5K3/5cp2/1C5c1

0 Responses to "7-man xiangqi puzzle with RHC + 3P"

Post a Comment