Wednesday, December 04, 2013

(0) Comments

7-man xiangqi puzzle

7-man xiangqi puzzle. 
Red move first. Win, Even, or Draw? Can you try it?
Thế cờ thất tử, mỗi bên 7 quân.
Đỏ đi trước, theo bạn Thắng, Thua, hay Hòa?
Thế cờ tên Tuyết Khách Lai.
Trích từ Bách Hoa Tề Phóng Tượng Kỳ Phổ
Fen: 5k1cc/4P4/9/3R1P3/9/9/9/2CRpr3/4pp3/3K2E2


0 Responses to "7-man xiangqi puzzle"

Post a Comment