Wednesday, December 25, 2013

(0) Comments

Beautiful sacrificing to win the game

Xiangqi beautiful middle game. Red sacrifice his Chariot to release his Knight.
Then, based on him, win the game.
Can you find the way Red is using?
Quân Đỏ hoàn toàn bị trói chặt, ngoại trừ quân Xe ở lộ 4 và quân Pháo ở lộ 6.
Xanh còn 1 nước nữa là buộc Đỏ đầu hàng. Tuy nhiên, Đỏ đã quyết định ...
... và chiến thắng. Bạn có tìm ra cách Đỏ giải cứu thế cờ này không? (^_^)
Fen: 2eakae2/9/2h2R3/p1p1p3p/9/9/P1P1c1P1P/4C4/1r2A4/RHECKA2r

0 Responses to "Beautiful sacrificing to win the game"

Post a Comment