Sunday, December 22, 2013

(0) Comments

金鸡独立 - Kim Kê Độc Lập

This is one of the famous & difficult puzzle with over 50 variables.
Please do not bet your money on this one if you're not sure to remember all the variables.
I have no time to put all of them here except some of the main ones.
Its Chinese name is 金鸡独立. Red first but Black win.
Đây là một trong những thế cờ nổi tiếng & khó với hơn 50 biến.
Bạn đừng dại dột cá cược ván này nếu bạn không nắm vững tất cả các biến.
Do thời gian có hạn nên ở đây chỉ post một vài biến chính.
Thế cờ có tên "Kim Kê Độc Lập", và một số tên khác như "Nghĩa Thích Hoa Dung", v.v.
Ván này Đỏ đi tiên nhưng Xanh thắng.
Fen: 3k5/P3a4/e2r2P1c/9/9/3R5/4P4/4r1HRC/1p1KAp3/3A5

0 Responses to "金鸡独立 - Kim Kê Độc Lập"

Post a Comment