Monday, December 16, 2013

(0) Comments

Middle game in real match with RHC

Middle game in real match. Red & Blue both the same Chariot, Knight, and Cannon.
However, Blue gain advantage with 2 Pawns while Red enough Elephant and Advisor.
Red first and win. Let's enjoy how Red used his moves.
Trung cuộc thực chiến. 
Cả Đỏ & Xanh đều đồng Xe Pháo Mã nhưng Xanh ưu thế hơn 2 Chốt nhưng khuyết Tượng.
Đỏ Sĩ Tượng bền.
Đến lượt Đỏ đi và đã giành chiến thắng.
Hãy xem Đỏ vận dụng binh như thế nào nhé. (^_^)
Fen: 5a1C1/3ka4/4e4/p8/2p6/r5R2/2h1H2c1/3AE4/4A4/2E1K4

0 Responses to "Middle game in real match with RHC"

Post a Comment