Thursday, December 26, 2013

(0) Comments

Middle game tactics

Xiangqi middle game tactics. 
Red Chariot & Cannon are stuck by blue Chariot. 
He seems to try to escape but failed and when that happens, he loses the game.
Chiến thuật trung cuộc. Xanh dùng Xe cột chặt Xe & Pháo đỏ.
Đỏ có vẻ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm này. 
Tuy nhiên, lúc thoát được thì bị rơi vào cảnh mất quân, dẫn đến thua cuộc.
Fen: 2eaka3/9/4e1h1c/p3p1p1p/1r7/1Cc1P1P2/P7P/E1C1H4/9/1R1AKAE2

0 Responses to "Middle game tactics"

Post a Comment