Monday, December 09, 2013

(0) Comments

Two parallel lines xiangqi puzzle

Do you love geometry when you were a student?
This xiangqi puzzle with two parallel lines is for you. (^_^)
It's not so difficult. Can you solve it?
Bạn yêu thích môn hình học khi còn là học sinh?
Thế cờ hai đường thẳng song song giúp bạn ôn lại 1 chút.
Thế cờ không khó, bạn có thể giải được đấy?
Fen: 6e2/5k3/4c4/3C4C/2H4R1/1r4h2/r4h3/4p4/3K5/2p6

0 Responses to "Two parallel lines xiangqi puzzle"

Post a Comment