Wednesday, December 11, 2013

(0) Comments

Two words in a xiangqi quiz

This is one of the few greatest puzzles.
At the first time, it represents for this word "击".
After resolving, it represents for this word "山".
The puzzle is not difficult. Can you try it?
Đây là một trong những thế cờ hiếm hoi dạng biến hình.
Đầu thế cờ là hình chữ KÍCH 击 (cây kích, đột kích),
sau khi giải xong sẽ có chữ SAN 山 (núi).
Thế cờ không khó, bạn thử sức nhé. (^_^)
Fen: 4c4/4a4/3keh3/4P4/2ePCRH2/4P4/1p2p2p1/1rcREKhr1/9/9

0 Responses to "Two words in a xiangqi quiz "

Post a Comment