Saturday, December 07, 2013

(0) Comments

Useful checkmate by sacrificing Chariots

Useful xiangqi checkmate. 
Red sacrifice two Chariots for the win.
Can you find his ways from this fen?
Sát chiêu thực dụng.
Đỏ quyết định phế bỏ 2 Xe để giành thắng lợi.
Bạn có thể tìm ra cách mà Đỏ đã thực hiện không? (^_^)
Fen: 3k1a1r1/4a1P2/e3e4/1R6p/1H1P5/R8/4c1h1P/C1CAE4/2prA4/5K2c

0 Responses to "Useful checkmate by sacrificing Chariots"

Post a Comment