Monday, December 02, 2013

(0) Comments

Useful checkmate with R, H, C

Useful checkmate with Chariot, Cannon, and Knight.
Red first for the win in 6 moves.
Can you solve it within 5 minutes?
Sát chiêu thực dụng với Xe Pháo Mã.
Đỏ đi trước thắng trong vòng 6 nước.
Bạn có 5 phút để giải thôi nhé. (^_^)
Fen: 5a1C1/3ka4/4e4/7H1/1Re6/9/9/5h3/2r1p4/c4K3

0 Responses to "Useful checkmate with R, H, C"

Post a Comment