Monday, December 02, 2013

(0) Comments

Useful checkmate with RHC

Useful checkmate with Chariot, Knight, and Cannon. 
Red first for the win in 4 moves.
Can you try it within 1 minutes? 
Sát chiêu thực dụng. Đỏ đi trước thắng trong vòng 4 nước.
Bạn có 1 phút để giải thôi nhé. (^_^)
Fen: 9/h1rk5/1R1ae4/3H5/9/1C7/9/3h1p3/9/5K3

0 Responses to "Useful checkmate with RHC"

Post a Comment