Monday, December 30, 2013

(0) Comments

Wine gourd xiangqi puzzle

Xiangqi puzzle as a wine gourd image. 
Can you solve it or use it to contain wine for end of year party?
Thế cờ hình bầu rượu của ad đây, dùng để chứa rượu uống cuối năm.
Thế cờ có tên "Hồ lô đồ". Trích từ "Thú vị bài cục hệ liệt".
Thế cờ không khó, bạn thử sức nhé. (^_^)
Fen: 3a1a3/3P1k3/2P3c2/2C3R2/3P1P3/2pR1pE2/1h5p1/1r5c1/2p3r2/3Khp3

0 Responses to "Wine gourd xiangqi puzzle"

Post a Comment