Sunday, December 15, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with 2C + H

Basic xiangqi checkmate.
Red first for the win in 4 moves.
Can you try it within 2 minutes?
Tàn cuộc cơ bản. Đỏ thắng trong 4 nước.
Bạn có thể giải trong vòng 2 phút không? Thử nhé! (^_^)
Thế cờ có tên "Ngư y thủy tảo". Trích từ Mộng Nhập Thần Cơ.
Fen: 2e2k2C/4a4/c4a3/4H4/4C4/9/9/9/3pp2p1/5K3

0 Responses to "Xiangqi puzzle with 2C + H"

Post a Comment