Friday, December 20, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with Chariot, Cannon, and 2 Pawns

Basic xiangqi checkmate. Red King is surounded by 2 Blue Chariots & Pawns.
How can Red win with this situation? Can you help him? Just 6 moves & 2 minutes?
Sát cuộc cơ bản. Đỏ tiên thắng trong vòng 6 nước. 
Bạn có 2 phút để giải cứu cho Đỏ nhé.
Thế cờ có tên "Bảo nhân bảo phúc".
Trích từ "Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển".
Fen: 9/4ak3/1r3CP2/9/9/9/r3P4/5R3/2p1p4/3K5

0 Responses to "Xiangqi puzzle with Chariot, Cannon, and 2 Pawns"

Post a Comment