Friday, December 27, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with Chariot, Knight, and Cannon

Basic xiangqi checkmate with Chariot, Knight, and Cannon.
Red first for the win within 4 moves.
You have 3 minutes to get it resolved. Can you?
Sát cuộc cơ bản với Xe Pháo Mã.
Đỏ tiên thắng trong vòng 4 nước.
Bạn có 3 phút để giải nhé. Hãy thử xem? (^_^)
Fen: 6e2/4ak1C1/2H2aR2/4P4/2e6/9/6p1P/4E1p1r/r3Ap3/3AK3c

0 Responses to "Xiangqi puzzle with Chariot, Knight, and Cannon"

Post a Comment