Thursday, December 19, 2013

(0) Comments

Xiangqi puzzle with only .... 136 moves

Xiangqi art puzzle. Red & Blue have the same 14 pieces.
Red first for the win after only .... 136 moves.
Can you find the way Red attack and win? 
Cờ thế nghệ thuật. Mỗi bên đều 14 quân.
Đỏ đi trước và thắng ván này chỉ sau có ... 136 nước liên chiếu. 
Bạn có thể tìm cách mà Đỏ tấn công để giành chiến thắng không? 
Nếu không, chúng ta cùng thưởng thức vậy. (^_^)
Fen: R1P3e2/1H7/P3k2PR/4r2P1/1Pe6/1pp3E1H/2p6/1hp2AC2/1rp2c3/3KhCc2

0 Responses to "Xiangqi puzzle with only .... 136 moves "

Post a Comment