Saturday, December 28, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz to attack on Blue's weakness

Blue is ready for mating Red. Blue has only one Advisor remaining but Cannon can support.
However, Blue has another weak point that can make him in dangerous.
Can you find that weak point to help Red to attack and win?
Xanh còn vài nước nữa là sát cuộc. Điểm yếu của Xanh là khuyết Sĩ nhưng đã có 
Pháo hỗ trợ. Tuy nhiên, Xanh còn 1 điểm yếu chết người khác mà Đỏ có thể tận dụng.
Bạn có thể thấy điểm yếu đó để giúp Đỏ khai thác và thắng cuộc không?
Thế cờ trích từ "Trung cuộc đại toàn".
Fen: R2akce2/3h1R3/1r2e4/2C5p/2p3p2/5HP2/P6r1/3CE4/4Ap3/2EAK3c

0 Responses to "Xiangqi quiz to attack on Blue's weakness"

Post a Comment