Tuesday, December 17, 2013

(0) Comments

Xiangqi quiz with Canon, Knight, and Pawn

Xiangqi puzzle with Canon, Knight, and Pawn.
Red first for the win. Can you try it?
Tàn cuộc với Pháo Mã Chốt. 
Xanh có vẻ ưu thế hơn Đỏ với Sĩ Tượng toàn, Xanh lại hơn 1 Chốt.
Trong khi Đỏ chỉ còn mỗi đơn Sĩ phòng thủ, Xanh chỉ cần 2 nước là sát cuộc.
Tuy nhiên, ưu thế của Đỏ là đi trước và nhờ mặt Tướng.
Đỏ đi trước thắng. Mời bạn thử sức. (^_^)
Fen: C8/4ak1P1/H2ae4/9/6e2/p8/8h/5A3/5p3/4K3c

0 Responses to "Xiangqi quiz with Canon, Knight, and Pawn"

Post a Comment