Thursday, January 09, 2014

(0) Comments

Deceptive play with Pawn opening

Deceptive play with Pawn opening. 
At the 6th move, Red trapped Blue by advancing the 7th Pawn 
and Blue was careless by killing Red Pawn and lost the game.
Cạm bẫy khai cuộc với Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để Pháo. 
Ở nước thứ 6, Đỏ đã bẫy Xanh bằng cách tiến Chốt 7, 
Xanh không cẩn thận dùng Xe xơi Tốt và ... cuối cùng thua cuộc.
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

0 Responses to "Deceptive play with Pawn opening"

Post a Comment