Friday, January 10, 2014

(0) Comments

Xiangqi quiz with 2 Canons & 2 Pawns

Red first for the win in 5 moves. Can you try it within 3 minutes?
Đỏ tiên thắng trong vòng 5 nước. Bạn có 3 phút để giải nhé.
Thế cờ tên là "Huấn hãn phục hung", trích từ Tàn cục sát cục bảo điển
Fen: 3k1ar2/2P1a4/3P5/9/9/9/9/7C1/2p2p3/4K1C2

0 Responses to "Xiangqi quiz with 2 Canons & 2 Pawns"

Post a Comment