Wednesday, February 12, 2014

(0) Comments

7-man xiangqi puzzle

7-man xiangqi puzzle. Red first. Do you think Red can win or not?
Tam quốc thất tử phổ - "Mưu Đổng tặc Mạnh Đức hiến đao".
Tên thế cờ trích từ truyện Tam quốc chí khi Tào Tháo định âm mưu giết Đổng Trác
nhưng không thành, nên đành giả vờ hiến đao tặng Đổng Trác.
Fen: 4r1e2/1P1kh2P1/1P7/6H2/9/9/9/E8/1p3ppR1/4K4

0 Responses to "7-man xiangqi puzzle"

Post a Comment