Tuesday, February 18, 2014

(0) Comments

Deceptive play with openings Same Direction Cannons

#Xiangqi deceptive play with opening Same Direction Cannons.
Cạm bẫy khai cuộc với thế trận thuận Pháo. Trích từ bộ "Tự Xuất Đông Lai Vô Địch Thủ"
Ván cờ này nằm trong nhóm chữ "Thủ" với nước đi Ngũ Mã.
Fen: rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR

0 Responses to "Deceptive play with openings Same Direction Cannons"

Post a Comment