Tuesday, February 04, 2014

(0) Comments

Horse with 3 Pawns vs. Single Chariot

There're 3 Red Pawns and a Horse remaining but 2 Pawns seem useless because 
they're on the top line of Blue. However, Red can win. Are you able to find out the way 
Red is using?
Đỏ còn 3 Tốt và đơn Mã để chống chọi với quân Xe của Xanh. 2 Tốt Đỏ xem như
đã 'lụt' vì đã lên đến tận cùng của bàn cờ. Tuy nhiên, Đỏ vẫn tận dụng được và dành chiến
thắng. Bạn thử sức nhé. (^_^)
Fen: P3k3P/9/e3P4/9/9/1H7/9/4K4/9/r4A3

0 Responses to "Horse with 3 Pawns vs. Single Chariot"

Post a Comment