Saturday, March 29, 2014

(0) Comments

Perfect plan

Good #chinesechess puzzle. Red first to win. Can you try it? #xiangqi
Thế cờ hay với Song Pháo + Tốt. Đỏ đi trước thắng, mời bạn thử sức.
Thế cờ có tên Liên Hoàn Kế, tác giả Triệu Điện Trung
Fen: 3a1ae2/9/2rk5/9/2eP5/9/4C4/C8/3K5/9

0 Responses to "Perfect plan"

Post a Comment