Monday, April 14, 2014

(0) Comments

Good Cannon and Pawn end game

Good #xiangqi Cannon and Pawn end game. Red first to win. Can you try? #chinesechess
Tàn cuộc hay Pháo Chốt đầu tuần. Đỏ tiên thắng. Mời bạn thử sức.
Thế cờ có tên "Vũ Hồn Phụ Mông". Do Triệu Điện Trung sáng tác.
Fen: 3akrP2/4a4/5P3/9/9/9/9/9/5C3/4cK3

0 Responses to "Good Cannon and Pawn end game"

Post a Comment