Monday, April 07, 2014

(0) Comments

Quick xiangqi puzzle

Basic #xiangqi checkmate. Red first and win in 4 moves. You have 2 minutes to try. 
Tàn cuộc cơ bản. Đỏ tiên thắng trong vòng 4 nước, bạn có 2 phút để giải. Xin mời. (^_^)
Fen: 2eaka3/5H3/5P3/9/4C4/1p7/9/9/3pp2p1/5K3

0 Responses to "Quick xiangqi puzzle"

Post a Comment