Wednesday, April 23, 2014

(0) Comments

Xiangqi puzzle with plane shape

Is #MH370 still missing?
http://www.bbc.com/news/world-asia-27124532
Thế cờ hình dạng máy bay, có tên "Ưng Kích Trường Không". Mời mọi người thưởng thức.
#xiangqiendgame #xiangqitutorial #chinesechess
Fen: 4k4/4a4/4P4/3RHR3/2hcPPP2/1p2c2p1/4C4/3ppp3/2r1h1r2/4K4


0 Responses to "Xiangqi puzzle with plane shape"

Post a Comment